Istotne sa zhodneme, že stav miestnych komunikácií a chodníkov v našom meste sa nás týka vo veľkej miere. S tým súvisí aj spôsob ich opráv v prípade poškodenia, a zároveň chceme vedieť, kto ich opravuje a koľko peňazí sa na opravu použilo.

Kto zabezpečuje opravu a koľko to stálo?

Opravu a asfaltovanie výtlkov zabezpečuje spoločnosť SPOOL, a.s. na základe Zmluvy o dielo 01/07/2009 a jej dodatkov z roku 2009. Kto ich v skutočnosti opravuje, to už je iná kapitola.

Aká je situácia týkajúca sa rozsahu opráv a asfaltovania výtlkov v roku 2018? Portál informačného systému samosprávy mesta Lučenec eviduje prijaté faktúry od svojich dodávateľov. Medzi nimi sú aj faktúry za opravu a asfaltovanie výtlkov. V tomto systéme je zaevidovaných sedem faktúr, ktorých dátum vzniku daňovej povinnosti patrí do obdobia Január až Marec 2018. Teda, predpokladajme, že aj samotné práce boli vykonávané v prvom kvartály roka 2018. Celková suma týchto zverejnených faktúr je 30 389,50 €.

Na základe tejto sumy je možné konštatovať, že v prvom kvartály 2018 investovalo mesto Lučenec do opráv a asfaltovania výtlkov približne 30 tisíc eur. Ako doplňujúcu informáciu je vhodné zdôrazniť, že sa nejedná o rozsiahle rekonštrukčné práce, avšak iba o opravy výtlkov.

Veľa alebo málo?

Okom občana môžeme zhodnotiť, či sú vynaložené prostriedky dostačujúce. Samozrejme, že výška prostriedkov je jedna vec, ale čo všetko sa opravilo a ako, to je už otázka druhá. Ak sa pozrieme na naše cesty, tak situácia je dlhodobo katastrofálna. Tento neutešený stav sa zrejme zlepší príchodom teplých mesiacov a jesenných volieb.

Kde sa opravovalo, to už nevieme

Ak by sme chceli skontrolovať konkrétne úseky, pozrieť sa, kde a ako boli konkrétne práce vykonané, potrebovali by sme detailnejšie informácie. Avšak, tie na zverejnených faktúrach nenájdeme, pretože neobsahujú žiadne prílohy, žiadne zoznamy vykonaných prác, ani presné dátumy, ani miesta výkonu prác.

Zhrnuté a podčiarknuté

Za prvé tri mesiace roku 2018 sa na opravu výtlkov minulo v Lučenci cca 30 tisíc eur (podľa faktúr v systéme). Ak si pozrieme stav ciest, je to stále príliš málo. Navyše, kam presne peniaze išli, to je takmer nemožné zistiť. Aj kvalita a množstvo prevedených prác sú otázne, pretože informácie sú neprehľadné. Ak chceme vytvoriť mesto s transparentným financovaním, bolo by vhodné uverejňovať informácie o nákladoch mesta dostupnejšie a prehľadnejšie.