Mesto Lučenec malo k 31.12.2017 pohľadávky v celkovej výške 1 695 445,69 € z toho 94% po splatnosti. Čo s tým?

Čo sú to pohľadávky? Aký majú vplyv na hospodárenie mesta? Koľko a aké má mesto Lučenec pohľadávky? To sú otázky, na ktoré sa pokúsim odpovedať.

Predstavte si situáciu, že vám príde domov informácia, že musíte zaplatiť daň z nehnuteľnosti. Ten papier, resp. suma, ktorá je uvedená na výmere, je až do doby zaplatenia vedená v meste ako pohľadávka. Ak ju zaplatíte, pohľadávka sa zmení na peniaze. Pohľadávky sa uvádzajú vždy k dátumu. Napríklad nejaké mesto má celkové pohľadávky k 31.12. v sume X. Samozrejme, nie sú to len dane z nehnuteľností, ale pohľadávky majú taktiež iné formy, napr. miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad atď.

Prečo teraz píšem o pohľadávkach? Keďže ako už bolo vyššie spomínané, pohľadávky sa dňom zaplatenia menia na peniaze. Preto majú pohľadávky významný vplyv na schopnosť mesta uhrádzať svoje záväzky. Ak by sa pohľadávky, napr. vo výške 500 000 €, premenili všetky na peniaze, tak by malo mesto na svojom bankovom účte a v pokladni k dispozícii 500 000 €. Teda, čím väčšmi sa premenia na peniaze, tým lepšie. Pokým sa nepremenia, sú iba číslo a to je problém.

A teraz už ku konkrétnym číslam. Stav pohľadávok mesta Lučenec k 31.12.2017 bol vo výške 1 695 445,69 €, z toho 94% po splatnosti. Áno, je to vysoké číslo, avšak buďme objektívni, toto číslo môže a nemusí byť vysoké. Podrobnejšia analýza, vzhľadom na vývoj v čase, porovnania s inými mestami, podiel na celkových príjmoch a podobne, by odhalili viac. Navyše určitá časť pohľadávok bola k 31.12.2017 ešte v lehote splatnosti, teda predpokladá sa, že budú zaplatené. Podrobnejšej analýze sa budem venovať neskôr, pretože je to téma na dlhšie spracovanie.

Čo je však horšie, tak po lehote splatnosti je 1 597 493,34€ (94% zo všetkých pohľadávok) a z tejto sumy je ťažko vymožiteľných pohľadávok až 1 316 760,47 €. Inak povedané, je veľká pravdepodobnosť, že zo sumy 1 316 760,47 € sa zrejme nepodarí získať, tzn. premeniť na peniaze takmer nič, respektíve veľmi málo.

Čo z toho vyplýva? Výška pohľadávok nie je až taká dôležitá. Veľké firmy a veľké mestá majú vysoké pohľadávky. Horšie je, ak pohľadávky každým rokom stúpajú, tomu sa ešte budeme venovať a úplne najhoršia je situácia, ak sa pohľadávky stávajú nevymožiteľnými, čím mesto, konkrétne aj naše mesto Lučenec, prichádza o financie.

Úplne na záver by som chcel naznačiť, že momentálny stav je možné riešiť napríklad úpravami výšky rôznych daní. Naše mesto nepotrebuje vysoké dane, ktoré majú občania a firmy problém zaplatiť, ale dane primerané, ktoré nezaťažia peňaženky, budú zaplatené a tým pádom občania, firmy a aj mesto Lučenec budú z tohto stavu profitovať.

Zdroj informácií: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 31.12.2017.