Celkové príjmy mesta Lučenec dosiahli za rok 2017 výšku takmer 20 mil. €. Odkiaľ sa vzali? Povedzme si o tom viac.  

Koľko peňazí malo mesto Lučenec k dispozícii za rok 2017? Ako sa vo všeobecnosti delia príjmy mesta? Čo sú to daňové a nedaňové príjmy mesta? Aké iné príjmy v rámci mestského rozpočtu ešte poznáme? Ktoré príjmy tvoria najväčšiu časť rozpočtu? To sú otázky, na ktoré sa pokúsim v tomto príspevku odpovedať.

Mestský rozpočet, celkovo príjmy do mestskej kasy, môžeme konštatovať, že sú zmesou finančných tokov, ktoré prichádzajú z rôznych zdrojov. S týmito prostriedkami následne mestá hospodária počas celého roka, prípadne si časť prostriedkov nechajú na nasledujúce obdobie.

Ako bol na tom Lučenec v roku 2017?

Celkové príjmy mesta Lučenec za rok 2017 dosiahli výšku 19 943 689 €. Zámerne som použil slovo „celkové“ pretože to naznačuje, že príjmy mesta majú určitú štruktúru. Základným delením príjmov mesta je rozdelenie do troch skupín na: Bežné príjmy, Kapitálové príjmy a Finančné príjmy.

Celkové príjmy mesta Lučenec za rok 2017:  19 943 689 €.

Z toho:

– Bežné príjmy: 18 490 213 €       (Daňové príjmy, Nedaňové príjmy, Granty a transfery)

– Kapitálové príjmy: 319 553 €

– Finančné príjmy: 1 133 923 €

Každá z týchto skupín má svoje ďalšie podskupiny ako aj špecifické vlastnosti, ktorými sa od seba líšia.  Avšak poďme na to od začiatku a v tomto príspevku si bližšie rozoberme štruktúru Bežných príjmov.

Ako je vidieť z prehľadu, Bežné príjmy mesta Lučenec predstavujú najväčšiu skupinu jeho príjmov. Do tejto skupiny patria tzv. Daňové príjmy, Nedaňové príjmy, Granty a transfery.

Daňové príjmy

Štát mestám prerozdeľuje časť výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Mestá priamo vyberajú rôzne dane z majetku (napr. za pozemky, stavby) a za tovar a špecifické služby (za komunálne odpady, ubytovanie, predajné automaty, daň za psa a iné). Ako je možné si všimnúť, všetko sú to dane, ktoré sa dostávajú od občanov a firiem do mestských rozpočtov.

Nedaňové príjmy pozostávajú z rôznych príjmov podnikania mesta a vlastníctva majetku (napr. dividendy, prenájmy budov, priestorov a pozemkov). Taktiež zahŕňajú administratívne poplatky a platby (napr. príjmy za umiestnenie hracích automatov, pokuty, penále za porušovanie predpisov atď.). Ďalšia kategória sú príjmy z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov. Iné nedaňové príjmy môžu mať rôznu podobu ako napr. dobropisy, náhrady.

Granty a transfery sú napr. transfery finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnuté za účelom financovania prenesených kompetencií štátu. Z toho veľkú časť tvoria transfery na financovanie školstva, vzdelávacie poukazy žiakov a cestovné pre dochádzajúcich žiakov. Okrem toho dostáva mesto Lučenec peniaze na činnosť stavebného úradu, matričnú činnosť, terénnu sociálnu prácu, kultúrne poukazy a na výdavky súvisiace s voľbami. Nasledujú tuzemské ako aj zahraničné granty vo forme ocenení a darov a príjmy zo vstupného na kultúrne podujatia, ktoré pre mesto zabezpečuje Rozpočtová organizácia LUKUS.

Nasledujúci zoznam sumarizuje v konkrétnych číslach prehľad bežných príjmov, ktoré boli popísané vyššie.

 

Štruktúra Bežných príjmov mesta Lučenec  za rok 2017                                             (EUR)

Bežné príjmy celkom                                                                                                                  18 490 213

– Daňové príjmy (100)                                                                                                                11 617 025

– Nedaňové príjmy (200)                                                                                                             1 385 713

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   (210)                                                                    614 930

Administratívne a iné poplatky a platby  (220)                                                                         497 587

Príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch                                               1 687

Iné nedaňové príjmy                                                                                                                    271 509

– Tuzemské bežné granty a transfery (310)                                                                           5 148 640

– Zahraničné granty (330)                                                                                                              19 326

– Príjmy základných škôl                                                                                                              280 088

– Výnosy RO Lukus  – príjmy zo vstupného na kultúrne podujatia                                         40 268

Zdroj: Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za rok 2017

 

Obrovská suma peňazí

Čo môžeme z prezentovaných informácií usúdiť? Ak sa pozrieme na celkovú výšku príjmov, je zrejmé, že 20 mil.€ predstavuje obrovskú sumu finančných prostriedkov. Je to zároveň dôvod, prečo by sme sa mali ako občania zaujímať o hospodárenie mesta viac detailnejšie. Kam presne smerujú tieto peniaze? Akým spôsobom prispeli tieto peniaze na zlepšenie životnej úrovne v meste? Samozrejme, otázok by našlo oveľa viac.

Dane, naše dane

Celková štruktúra príjmov napovedá, že do mestského rozpočtu sa dostávajú peniaze hlavne od nás občanov vo forme prerozdelených daní a daní vybraných priamo mestom ako aj iných rôznych administratívnych poplatkov a iných foriem platieb. To je ďalší silný argument, prečo by sme mali viac monitorovať, kam presne peniaze idú a žiadať viac z rozpočtu na rozvoj nášho mesta.

Koľko peňazí zostane z bežných príjmov?  

Považujem za dôležité, že teraz už vieme odlíšiť, ktoré z príjmov sú účelové a ktoré nie sú. Prečo je to dôležité? Ak očistíme príjmy mesta o účelové platby na konkrétne vopred určené výdavky a projekty (napr. na školstvo, činnosť úradov a konkrétne projekty) dostaneme sumu peňazí, ktoré má Lučenec k dispozícii na chod a rozvoj mesta.

Buďme konkrétni, odpočítajme od celkových bežných príjmov sumu za granty a transfery (predpokladajme, že peniaze za granty a transfery boli prijaté za konkrétnym účelom) a dostaneme nasledovné:

18 490 213 – 5 488 322 = 13 001 891 EUR

Áno, dostali sme sumu približne 13 mil. €, a to ešte nemáme pripočítané Kapitálové príjmy a Finančné príjmy mesta, ktorým sa budeme venovať nabudúce.

Peňazí je dosť 

Na záver tohto príspevku si dovolím tvrdiť, že peňazí v rozpočte mesta Lučenec je dosť. Dokazujú to aj samotné čísla. Z bežných príjmov očistených o granty a transfery zostalo v roku 2017 mestu Lučenec približne trinásť miliónov eur. Ako bolo spomenuté, počítali sme bez finančných a kapitálových príjmov, ktoré sumu nakoniec navýšia. Je to obrovský balík peňazí, ktorý pochádza z našich daní a o použití ktorých rozhoduje naša samospráva.

Ako? Komu? Ako efektívne? Položme si tieto otázky spoločne, a zaujímajme sa viac o financie nášho mesta. Pokúsme sa spoločne v nasledujúcich príspevkov odhaliť, kam presne smerujú peniaze z mestského rozpočtu a následne budeme môcť zhodnotiť, či boli použité na také účely, ktoré zabezpečili rozvoj nášho mesta.

Pomohli vám prezentované informácie k tomu, aby ste získali lepší prehľad o finančných možnostiach nášho mesta? Aký máte názor k danej téme? Napíšte mi do komentárov na Facebooku, čo si tom myslíte.

Zaujímate sa aj o iné témy týkajúce sa ekonomiky mesta a života v Lučenci? Pozrite si aj ďalšie moje príspevky, ktoré nájdete na mojej web stránke. Máte nejakú zaujímavú tému alebo návrh na zlepšenie života v našom meste? Napíšte mi správu na Facebooku a budeme sa tomu spoločne venovať.