V poslednom príspevku som začal tému príjmov mesta Lučenec za rok 2017 a taktiež som sa podrobnejšie venoval jednej z príjmových kategórií, ktorá sa nazýva Bežné príjmy.

V krátkosti zhrniem, o čom som písal:

Celkové príjmy mesta Lučenec za rok 2017 dosiahli čiastku 19 943 689 €, pričom vieme celkové príjmy rozdeliť na bežné, kapitálové a finančné príjmy.

Celkové príjmy mesta Lučenec za rok 2017 v štruktúre:

– Bežné príjmy: 18 490 213 €

– Kapitálové príjmy: 319 553 €

– Finančné príjmy: 1 133 923 €

Taktiež som uvádzal, že príjmy bežné môžeme následne rozdeliť na príjmy daňové, nedaňové a bežné granty a transfery. Načrtol som aj tému na zamyslenie, že po odpočítaní transferov a grantov zostalo mestu Lučenec k dispozícii približne 13 mil. €, ktoré mohlo použiť na správu a rozvoj mesta.

Dnešnou témou sú kapitálové príjmy mesta Lučenec, rozoberme si ju teda podrobnejšie.

Kapitálové príjmy mesta vo všeobecnosti

Kapitálové príjmy mesta pochádzajú z vlastných, prípadne cudzích zdrojov. Do kategórie vlastných kapitálových príjmov patrí hlavne predaj kapitálových aktív a pozemkov. V tejto položke vieme napríklad zistiť, za koľko mesto predalo budovy, byty a pozemky v danom roku.

Druhou dôležitou časťou kapitálových príjmov sú Kapitálové granty a transfery. Poznámka: Granty a transfery sú spomínané aj pri bežných príjmov mesta, avšak kapitálové granty a transfery majú  rozdielnu povahu a sú evidované osobitne.

Kapitálové príjmy mesta Lučenec

Ako je už spomínané vyššie, celkové kapitálové príjmy mesta Lučenec dosiahli sumu 319 553 €. Ak sa pozrieme na to, odkiaľ financie prišli, zistíme, že za predaj nehnuteľností a pozemkov mesto získalo 34 779 €. Čo vieme z tejto sumy usúdiť? Jeden pohľad je taký, že mesto nepredávalo svoj majetok v danom roku vo veľkej miere. Iný pohľad by mohol byť, že sa uskutočnil nejaký predaj pod cenu, pretože čiastka necelých 35 tis. € je príliš nízka suma vzhľadom k tomu, že hovoríme o predaji nehnuteľností a majetku. Ako to teda bolo? Podstatnú časť tejto sumy tvorí predaj pozemkov v celkovej sume 27 090 €. Okrem toho mesto odpredalo cez svoju spoločnosť SPOOL a.s. byty v celkovej hodnote 1 823 €. Komu a za koľko, to už v materiáloch, ktoré som mal k dispozícii, uvedené nie je. Čo si môžeme všimnúť, je fakt, že za predaj bytov je to dosť nízka suma. Avšak okolnosti predajov nevieme, preto zhodnotenie výhodnosti resp. nevýhodnosti transakcií by si vyžadovalo ďalšie informácie. Zvyšnú časť príjmov za predaj nehnuteľností a pozemkov tvoria viaceré drobné odpredaje.

Z kapitálových grantov a transferov, ktoré taktiež tvoria časť kapitálových príjmov mesta Lučenec, môžeme spomenúť dotáciu na rozšírenie kamerového systému vo výške 9 000 €, rôzne dotácie na projektové dokumentácie vo výške 10 600 € a dotáciu na nákup zberného vozidla vo výške 200 000 €.

Nasleduje výber najdôležitejších položiek z kapitálových príjmov mesta za rok 2017:

Celkové kapitálové príjmy mesta Lučenec … 319 553€

z toho napríklad:

– predaj pozemkov … 27 090 €

odpredaj bytov v majetku mesta … 1 823 €

dotácia na rozšírenie kamerového systému … 9000 €

– dotácia z Envirofondu na nákup zberného vozidla … 200 000 €

– dotácia z Nadácie G. Bethlena na rekonštrukciu MŠ pri ZŠ Kármána … 65 174

Z prezentovaných informácií môžeme usúdiť, že kapitálové príjmy sú pre mesto taktiež veľmi dôležitým zdrojom príjmu. Do mestskej pokladnice sa dostávajú peniaze z predaja majetku mesta ako aj rôzne „externé peniaze“ vo forme transferov a grantov určené na investície dlhodobejšieho charakteru.

Čo sa týka mesta Lučenec, tak pôvodne očakávalo v rozpočte oveľa vyššiu sumu, konkrétne 1 197 333 €, avšak reálne dosiahli kapitálové príjmy výšku 319 553 €. Pozitívne môžeme oceniť fakt, že mesto v roku 2017 nepredávalo vo veľkej miere svoj nehnuteľný majetok a pozemky, čím sa nedošlo k výraznému poklesu majetku mesta formou predaja. Žiaľ, dotácie zo štátneho rozpočtu nedosiahli ani z ďaleka očakávanú výšku, napriek tomu rôzne dotácie vo forme grantov a transferov tvoria nezanedbateľnú časť príjmov mesta Lučenec.

V tomto príspevku sme opäť nazreli do zákulisia financovania mesta Lučenec, konkrétne do kapitálových príjmov mesta.

Pomohli vám prezentované informácie k tomu, aby ste získali lepší prehľad o konkrétnych formách a výškach príjmov mesta Lučenec? Napíšte mi do komentárov na Facebooku, čo si o danej téme myslíte, prípadne napíšte, akej oblasti by sme sa mohli venovať nabudúce. Budem vďačný aj za podporu vo forme zdieľania alebo like-u.

Ak sa vám moje príspevky páčia, pozrite si aj moju web stránku, na ktorej nájdete ďalšie informácie, analýzy a komentáre.