Príjmy mesta Lučenec za rok 2017. Časť tretia: Príjmové finančné operácie

Posledná časť prehľadu príjmov mesta Lučenec za rok 2017 je venovaná jeho finančným príjmom. Aj v tejto kategórii je možné nájsť významné položky, ktoré ovplyvňujú rozpočet mesta.

Mesto Lučenec vo svojich dokumentoch uvádza, že jeho celkové príjmy z finančných operácií dosiahli k 31.12.2017 čiastku 1 133 923 €.

V rámci týchto finančných príjmov mesta Lučenec nás budú primárne zaujímať 2 položky:

  1. Prevod z rezervného fondu
  2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné pomoci

Prevod z rezervného fondu

Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že rezervný fond sú finančné a iné rýchlo speňažiteľné hodnoty, ktorých využitie sa počíta v budúcnosti. Prostriedky by sa mali použiť hlavne na krytie výdavkov na neočakávané udalosti, krytie strát, ozdravné opatrenia a podobne.

Samozrejme, aj mestá si do rezervného fondu „odkladajú“ financie, ktoré použijú na spomenuté účely.

V roku 2017 bol prevod prostriedkov rezervného fondu mesta Lučenec vo výške 714 447 € a tieto prostriedky boli následne vyčlenené na:

– Zakúpenie majáku na služobné motorové vozidlo MsP 1 980 €

– Kúpa bytového domu Rúbanisko III C, D – vlastné zdroje 3 170 €

– PD protipovodňové opatrenia 11 460 €

– Zimný štadión – kompresor 114 053 €

– Modré zeme – prekládka sietí 29 662 €

– Rekonštrukcia Rádayho hrobky – spolufinancovanie 1 500 €

– Kamerový systém na futbalovom štadióne 2 300 €

– Vybudovanie náučného chodníka v mestskom parku – Neograd. spolufinancovanie 1 768 €

– Envirofond – nákup zberného vozidla – spolufinancovanie 41 500 €

– Generel dopravy II. etapa 28 200 €

– Parkovisko a námestie – radnica 295 104 €

– Projektové dokumentácie k miestnym komunikáciám 16 524 €

– Pasport MK a verejného osvetlenia 6 510 €

– Kontajnerové stanoviská 73 127 €

– II. etapa výstavby urnového hája 55 989 €

– ZŠ Kubínyiho –  ŠJ – vzduchotechnika a umývačka riadu 6 600 €

Zdroj: Výročná správa mesta Lučenec za rok 2017

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné pomoci 

V roku 2017 si mesto Lučenec za účelom rekonštrukcie miestnych komunikácií zobralo dlhodobý investičný úver vo výške 1,5 mil. €. Z celkovej výšky úveru bolo v roku 2017 čerpaných 169 179 €.  Z tohto dôvodu sa vo finančných príjmových operáciách neuvádza celková suma úveru 1.5 mil. €, ale iba tá čiastka, ktorá bola už z daného úveru čerpaná.

Konkrétne boli z úveru financované 2 nasledovné projekty:

– rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov Ul. Mocsáryho 43 859 €

– rekonštrukcia časti chodníka Ul. novohradská 125 320 €

Čo zaujímavé sme sa dozvedeli?

Mesto Lučenec si na rezervný účet odkladá pomerne vysoké finančné čiastky. Takýto prístup má svoje pre aj proti. Výhodou je, že mesto šetrí a nedostáva sa tak do finančných problémov s likviditou. Teda väčšinu roka má dostatok finančných prostriedkov na úhradu svojich záväzkov. Na druhej strane, nevýhodou je čas. Tým, že sa šetrí a prostriedky sa kumulujú na rezervnom fonde, tým sa oddiaľuje ich použitie na rozvoj mesta. Príjmy v danom roku sa odkladajú a o ich použití sa rozhoduje až v nasledovnom roku. Ak k tomu pripočítame čas potrebný na realizáciu vybraných projektov, tak strácame rok času, niekedy aj viac.

Rok 2017 bol rokom, kedy mesto Lučenec začalo komerčné úverové eldorádo, ktoré pokračuje aj v roku 2018. Čerpanie úverov je síce postupné, avšak nastáva čas, keď veľkú časť svojich príjmov bude musieť mesto použiť na splácanie úverov a nie na svoj rozvoj. Avšak nové úvery nie sú jediný problém. Mesto Lučenec je stále zaťažené aj starými úvermi, na ktoré netreba zabúdať. Pripomeňme si, že celkový dlh mesta Lučenec k 31.12.2017 bol vo výške 5 469 046 €.