Lučenecké Mestské noviny s minuloročným rozpočtom nákladov vo výške 62 994,44 €.     

Celkový rozpočet nákladov 62 994,44 €

Ako mnohé iné mestá, tak aj Lučenec má svoje mestské noviny. Všetky náklady spojené s vydávaním týchto novín sú financované z rozpočtu mesta Lučenec. V roku 2017 celkové náklady, ktoré zahŕňajú výdavky na tlač, distribúciu, mzdy, techniku a všetko, čo s vydávaním takýchto novín súvisí, boli vo výške 62 994,44 € (Zdroj: Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za rok 2017).

Priznám sa, ja osobne som nečakal až také vysoké číslo.

Existencia mestských novín: financie a kontroverzný obsah  

Viaceré mestá svoje noviny nemajú, pričom dôvodov na to môže byť niekoľko. Jedným z argumentov je ten, že poslanci mestského zastupiteľstva alebo samotné vedenie mesta nechcelo zaťažovať mestský rozpočet a rozhodli sa peniaze použiť radšej na iné projekty.

Druhým dôvodom býva často kontroverzný obsah takýchto novín. Väčšinou, žiaľ, mestské noviny slúžia na cielenú až doslova prehnanú propagáciu vedenia mesta, prípadne konkrétnych predstaviteľov vedenia mesta a nie na objektívne regionálne spravodajstvo. Keďže sa jedná o peniaze daňových poplatníkov a nie súkromné zdroje, poslanci v mnohých mestách jednoducho neodsúhlasili vydávanie novín s jednostranným obsahom. Áno, uznávam, niekedy môže ísť aj o politický boj medzi politikmi, preto sa niektorým opozičným poslancom vydávanie novín nepáči. Vždy však treba mať na zreteli, že objektivita a vyváženosť obsahu by mali byť zachované. Hlavne v prípadoch, keď sa na vydávanie novín používajú peniaze z verejných zdrojov.

Efektivita financií: v mínuse  

Ak sa na mestské noviny pozrieme iba ako na nákladovú položku, tak nie je toho veľa čo riešiť. Jednoducho stoja, koľko stoja, mohli by stáť možno menej, ale to je z tohto uhla pohľadu zrejme všetko. Bežné komerčné vydavateľstvá vykonávajú svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku a nie generovania straty. Hlavným zdrojom ich príjmu je samozrejme inzercia. Aj mestské noviny majú možnosť poskytovať inzertný priestor, tak prečo tento potenciál nevyužiť?

Žiaľ, v materiáloch, ktoré mám k dispozícii, mesto Lučenec zverejňuje iba príjem z inzercie za prvý polrok roku 2017, konkrétne to bolo 4 823 €, údaje za druhý polrok 2017 tam uvedené nie sú. To však nie je až také podstatné, pretože je zrejmé, že lučenecké Mestské noviny sú stratové a je potrebné ich dofinancovať z mestského rozpočtu.

Jednosmerný obsah Mestských novín

Aby som konkretizoval, čo je komunikačným cieľom Mestských novín, tak budem citovať z Výročnej správy o hospodárení mesta Lučenec za rok 2017, v ktorej sa píše, že cieľom je „pravidelne informovať obyvateľov Lučenca o živote a aktivitách v meste Lučenec, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť“.  Súhlasím, to je v poriadku. Avšak takto podávané informácie majú iba jednosmerný charakter, a to smerom od mesta k občanovi. Čo tak písať o tom, aké problémy majú občania mesta? Aké požiadavky majú smerom k jeho vedeniu? Zverejňovať prieskumy, ankety, resp. čokoľvek, čo by pomohlo lepšie poznať názory občanov mesta? Takéto témy by určite oživili jeho obsahovú jednotvárnosť.

Grafické spracovanie

V poslednom období prešli naše Mestské noviny sčasti aj grafickou úpravou. Rád by som vyzdvihol prácu grafika, ktorý precízne pri svojej práci využíva dizajn manuál mesta, čím majú noviny po grafickej stránke jednotnejší charakter.

Záver

Na záver by som chcel vyjadriť, že podľa môjho názoru je adekvátne, ak má mesto Lučenec svoje vlastné pravidelné noviny. Čo by som navrhoval, je napríklad sledovať vývoj nákladov a zamedziť tomu, aby nedochádzalo k ich neprimeranému zvyšovaniu, pretože to zaťažuje mestské financie.

Ďalej by sa mohol lepšie využiť potenciál poskytovania inzertného priestoru. V našom meste, okrese máme dostatok podnikateľských subjektov, ktoré majú záujem o propagáciu svojich tovarov a služieb.

Ako posledný logický krok navrhujem viac oživiť obsah novín o atraktívnejšie, pútavejšie témy a zaujímať sa viac o občanov, nezostať iba v rovine sprostredkovania informácií smerom od mesta k občanovi, ale ísť aj opačným smerom, teda od občana smerom k mestu. Samozrejme, tu môžeme predpokladať, že ak zvýšime atraktivitu obsahu, tak sa zvýši aj záujem o inzerciu. Viac inzercie bude mať za následok lepšie hospodárenie, tým pádom menšiu stratu. Dokonca som presvedčený, že za určitých okolností by si Mestské noviny dokázali samé zarobiť na svoju činnosť.