Mesto Lučenec podniká – miliónové vklady, miliónové tržby doviedli k nízkym príjmom. (Časť prvá)

Čo je cieľom tohto príspevku?

Opäť téma zaoberajúca sa hospodárením s majetkom a financiami mesta. Tentokrát predmetom sú spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Lučenec.

Cieľom tohto príspevku je nájsť odpovede na nasledovné otázky: Ako podniká mesto Lučenec? Koľko peňazí mesto vložilo do rôznych spoločností? Darí sa týmto spoločnostiam produkovať zisk? Aký je finančný prínos z týchto spoločností pre mestský rozpočet?

Mestá a ich podnikateľská činnosť vo všeobecnosti

Môžu mestá podnikať? Áno, obce aj mestá môžu vyvíjať na podnikateľskú činnosť a to hneď niekoľkými spôsobmi.  Najčastejším spôsobom je založenie spoločnosti s majetkovou účasťou mesta. Ďalším spôsobom je prenájom pozemkov, budov, objektov a pozemkov. Prostriedky získané takouto činnosťou tvoria príjmy z podnikania a vlastníctva majetku.

Zameriame sa na prvý zo spomenutých spôsobov podnikania, konkrétne na podnikanie v spoločnostiach, v ktorých má mesto Lučenec majetkový podiel.

V koľkých spoločnostiach má Lučenec majetkový podiel?

Mesto Lučenec má vlastnícky podiel v deviatich spoločnostiach, avšak dve z nich sú v konkurze. Z toho dôvodu mesto môže očakávať reálne príjmy iba zo siedmich z nich.

SPOOL a.s.,                                           (100%)

Mestská tržnica Lučenec, s.r.o.        (100%)

Mestské lesy Lučenec, s.r.o.             (100%)

Brantner Lučenec s.r.o.                     (26%)

Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o  (19,8%)

Veolia Energia Lučenec a.s.              (19,2%)

THERMALPARK, spol. s r.o.            (13,1%)

Primpark a.s. Lučenec, 20 % – v konkurze

Gard-invest s.r.o. Lučenec, 10 % – v konkurze

Číslo v zátvorke uvádza percento majetkového podielu mesta Lučenec.

Aký vysoký kapitál mesto Lučenec vložilo do týchto spoločností?  

Nasledovný prehľad sumarizuje jednotlivé výšky vkladov do spomenutých spoločností. Mesto do nich celkovo vložilo kapitál vo výške 4 082 832 €. Ako je možné vidieť, najviac vložilo do spoločnosti SPOOL a.s., a Veolia Energia Lučenec a.s. Za nimi nasledujú THERMALPARK, spol. s r.o. a Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o taktiež s vysokými vkladmi.

SPOOL a.s.,                                                       2 684 458 €

Veolia Energia Lučenec a.s.                              705 500 €

THERMALPARK, spol. s r.o.                               339 823 €

Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o              336 321 €

Mestská tržnica Lučenec, s.r.o.                           6 639 €

Mestské lesy Lučenec, s.r.o.                                 6 639 €

Brantner Lučenec s.r.o.                                         3 452 €

Aký bol z toho finančný úžitok pre mesto Lučenec?

Ako situácia vyzerá z pohľadu niektorých finančných ukazovateľov ziskovosti? Sledovanie ukazovateľov profitabilitity alebo ziskovosti je dôležité, pretože cieľom podnikania je logicky dosahovať zisk. Zisk prezrádza, koľko spoločnosti zarobili, prípadne nezarobili. Zisk sa sleduje aj v pomere k celkovým výnosom prípadne aktívam firiem, ktoré analyzujeme. Vo zvyku je aj porovnávať jednotlivé ukazovatele v rámci odvetvia, v ktorom spoločnosti podnikajú.

Ziskovosť spoločností vzhľadom na ich výnosy

Ziskovosť spoločností s majetkovou účasťou mesta do určitej miery poukazuje na schopnosť manažmentu vytvárať zisk z daných výnosov za určité obdobie. Spolu všetky spoločnosti s účasťou mesta Lučenec dosiahli v roku 2017 výnosy z ich hlavných činností (ľudovo povedané tržby) sumu 5 033 723 €.

Z týchto peňazí dokázali vyprodukovať zisk pred zdanením 339 202 €. Inak povedané, táto suma im zostala z  výnosov pred zaplatením dane.

V percentách, z celkových výnosov zostalo firmám pred zdanením 7% z pôvodnej sumy výnosov. Prípadne ešte inak interpretované, z každého eura výnosov zostalo 7 centov (pred zdanením). Tento údaj je samozrejme iba informačný, pretože každá z týchto spoločností má svoj vlastný manažment. My sa však pozeráme na celkový finančný prospech týchto spoločností pre mesto Lučenec, preto má aj takýto ukazovateľ svoj zmysel.

Príjmy pre mesto Lučenec vzhľadom k výnosom spoločností 

Ešte dôležitejším ukazovateľom je zistiť, koľko zo zarobených peňazí týchto spoločností sa nakoniec ocitlo v mestskej pokladnici, teda aký malo z nich mesto Lučenec reálny finančný prínos. Za rok 2017 to bolo v absolútnom čísle to 49 689 €, pričom iba dve firmy z celého zoznamu rozdelili svoj zisk svojim spoločníkom. Konkrétne to boli firmy Brantner Lučenec s.r.o. a Veolia Energia Lučenec a.s.

Vzhľadom k výnosom (tržbám) všetkých firiem s účasťou mesta Lučenec, celková suma, ktorú mesto Lučenec dostalo ako podiel na zisku, táto suma predstavovala iba 1% z celkových výnosov za rok 2017. Inak povedané, z každého eura výnosov „mestských firiem“ sa nakoniec dostal do mestskej pokladnice iba jeden cent.

Ako sme to vypočítali? Je to pomer financií, ktoré mesto zarobilo podnikaním v týchto spoločnostiach vzhľadom k celkovým tržbám všetkých týchto spoločností.

49 689 € : 5 033 723 € = 0,01 tj. 1% 

Na ilustráciu takého výsledku použijeme modelový príklad. Predstavte si, že máte väčšie aj menšie podiely vo firmách s celkovým ročným obratom 1 milión eur, čo už je naozaj veľmi dobrý výsledok. Ako spolumajiteľ si po podaní daňového priznania prídete po zarobené peniaze. Účtovníci vám vypočítajú podiel na zisku po zdanení 10 000€ (1%). Mesačne Vám tak firmy z miliónovej tržby zarobili spolu približne 833€. Dosť slabé, však?   

Príjmy pre mesto Lučenec vzhľadom k investovanému kapitálu   

Ak by prezentované ukazovatele ešte stále vyvolávali pochybnosti o slabých finančných výsledkoch, pozrime sa  na to, akým spôsobom sa mestu vracajú ich investované peniaze. Vypočítať to vieme pomocou ukazovateľa návratnosti investície. Mesto Lučenec do spomínaných firiem vložilo celkovo kapitál vo výške 4 082 832 €. Príjmy z podnikania za rok 2017 predstavovali 49 689 €.  Ak si tieto hodnoty dáme do pomeru 49 689 : 4 082 832, získame číslo 0,012. V percentách je to 1,2%. Zistili sme, že za rok 2017 sa mestu Lučenec vrátilo iba 1,2%  z celkovej investície.

Ak by sa investícia 4 082 832 € vracala mestu Lučenec každý rok rovnakým tempom, tak by sa vrátila za viac ako 83 rokov. To sú opäť nie príliš lichotivé finančné výsledky, čo poviete?  

Záver k prvej časti

Ako je vidieť z čísel, tak napriek vysokým tržbám firiem s majetkovou účasťou mesta sa do mestskej pokladnice dostáva, v podobe zisku z podnikania, len veľmi malá časť výnosov a ziskov týchto firiem. To isté platí aj pri návratnosti investovaného kapitálu, keďže finančné ukazovatele prezrádzajú neuspokojivé hodnoty.

Záverom uvediem ešte fakt, že vždy, keď analyzujem finančné výkazy, ktorých výsledky používam vo svojich článkoch, dopredu nikdy neviem, aké výsledky dostanem. Mojím zámerom nie je si čísla vymýšľať, prípadne ich zámerne upravovať. Taktiež nemám záujem zámerne nikoho poškodiť. Interpretujem výlučne výsledky také, aké z výpočtov vyplynú.

Nabudúce budeme v tejto téme pokračovať a pozrieme sa na niektoré konkrétne firmy a taktiež na zvláštne finančné operácie, ktoré sa s verejnými financiami v nedávnej minulosti udiali.

Použité informačné zdroje: Finstat.sk, Individuálna výročná správa mesta Lučenec za rok 2017