Bod č. 4 Atraktívnosť a otvorenosť mestských novín

Ako mnohé iné mestá, tak aj Lučenec má svoje mestské noviny. Všetky náklady spojené s vydávaním týchto novín sú financované z rozpočtu mesta Lučenec. V roku 2017 celkové náklady, ktoré zahŕňajú výdavky na tlač, distribúciu, mzdy, techniku a všetko, čo s vydávaním takýchto novín súvisí, boli vo výške 62 994,44 €. To znamená, že na chod mestských novín vynakladá mesto ročne pomerne vysokú čiastku.

Aby boli noviny objektívnejšie, mali by obsahovať témy o tom, aké problémy majú občania mesta a aké sú ich požiadavky smerom k jeho vedeniu. Zverejňovať aj prieskumy, ankety, resp. čokoľvek, čo pomôže lepšie poznať názory občanov mesta. Takéto témy určite oživia jeho obsahovú jednotvárnosť.

Ďalej by sa mal poskytnúť priestor aj regionálnym politikom, ekonómom a rôznym iným odborníkom vyjadrovať sa k aktuálnym témam spoločenského života a kultúrneho života.

Vhodné je tiež lepšie využívať potenciál poskytovania inzertného priestoru. V našom meste či okrese máme dostatok podnikateľských subjektov, ktoré majú záujem prezentovať svoju činnosť. Atraktívnym obsahom sa pritiahne viac inzerentov a zvýši sa príjem z inzercie, a to prinesie mestu ďalšie potrebné finančné zdroje.